ALGEMENE VOORWAARDEN PURPOSE PEOPLE PRACTICE B.V.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Purpose People Practice B.V.

2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever een aanbieding van Purpose People Practice B.V. heeft aanvaard. Ter bevestiging zendt Purpose People Practice B.V. aan de opdrachtgever een overeenkomst die binnen vijf dagen na ontvangst ondertekend dient te worden geretourneerd.

2. Meerwerkzaamheden op verzoek van de Opdrachtgever, die geen deel uitmaken van de Overeenkomst, zullen door Purpose People Practice B.V. afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder meerwerkzaamheden worden verstaan: alle buiten de in de opdrachtbevestiging genoemde diensten en leveringen die Purpose People Practice B.V. verricht voor de opdrachtgever.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALING

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief reiskosten, tenzij anders is vermeld.

2. De Opdrachtgever dient de totale overeengekomen vergoeding uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Betaling geschiedt uitsluitend aan Purpose People Practice B.V.

3. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Purpose People Practice B.V. bevoegd nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Purpose People Practice B.V. tot vergoeding van de schade.

ARTIKEL 4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET OPTREDEN DE PPP-SPEAKER

1. De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de locatie waar de diensten van de speaker worden gevraagd in alle opzichten daartoe geschikt is. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die de speaker ondervindt als gevolg van het niet geschikt zijn van de locatie.

2. Het in de Overeenkomst vermelde aantal personen dat bij het optreden van de speaker als deelnemer/bezoeker aanwezig is, is bindend. Indien dit aantal met meer dan 50% wordt overschreden, heeft speaker het recht om hetzij het optreden ten overstaan van meer personen dan overeengekomen te weigeren, hetzij aan het optreden nadere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 5. VERHINDERING VAN DE PPP-SPEAKER

1. Indien de PPP-speaker is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden of onmogelijkheid niet verschijnt, dan zal Purpose People Practice B.V.:

-in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum;

-indien mogelijk: in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorgdragen, waarbij de eventuele meer-of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of

-indien Purpose People Practice B.V. en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst beëindigen onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.

2. Als de PPP-speaker te laat op het evenement arriveert en alsnog de lezing geeft is volledige betaling van het tarief van kracht.

3. Purpose People Practice B.V. is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering of het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de PPP-speaker.

ARTIKEL 6. BEPALINGEN MET BETREKKING OVERIGE DIENSTEN EN PRODUCTEN

1. Purpose People Practice B.V. en de Opdrachtgever verbinden zich aan de bepalingen zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden.

2. Extra bepalingen of afwijkingen van de bepalingen in de algemene voorwaarden worden opgenomen in de opdrachtbevestiging.

ARTIKEL 7. ANNULERING OVEREENKOMST

1. De Opdrachtgever kan de overeenkomst voor, of uiterlijk op de overeengekomen datum van uitvoering geheel of gedeeltelijk opzeggen, in welk geval hij de volgende annuleringskosten verschuldigd is:

– Tot 15 dagen voor of op de eerste dag van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding;

– 16 tot 30 dagen voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen vergoeding;

– 31 dagen of langer voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding.

ARTIKEL 8. OPZEGGING OVEREENKOMST

1. Purpose People Practice B.V. is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever:

– tekortschiet in zijn verplichtingen.

– zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard

– surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance wordt verleend

– zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

2. Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.

ARTIKEL 9. OVERIGE BEPALINGEN

1. Alle opdrachten kunnen met naam van de Opdrachtgever en naam van de PPP’ers vermeld worden in digitale en print uitingen van Purpose People Practice B.V., tenzij de Opdrachtgever expliciet aangeeft dit niet te willen.

2. Informatie op de site van Purpose People Practice B.V., inclusief fotomateriaal mag gebruikt worden door de Opdrachtgever voor promotionele uitingen. Purpose People Practice B.V. kan op verzoek meer materiaal (foto’s, persmap) aanleveren (indien beschikbaar). De voorwaarden waaronder zullen separaat worden overeengekomen.

3. Opnames (geluid en/of film) van de bijdrage van Purpose People Practice B.V. mogen alleen worden gemaakt in overleg met Purpose People Practice B.V.

4. De namen en foto’s van ingehuurde PPP-mensen mogen niet gebruikt worden voor andere promotionele doeleinden dan de activiteiten zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging (bijvoorbeeld voor het promoten van een product of service).

ARTIKEL 10. VERBOD TOT ZAKEN DOEN MET DE PPP’ERS

Het is de Opdrachtgever gedurende een periode van 18 maanden na de datum van de Overeenkomst niet toegestaan om op enigerlei wijze rechtsreeks zaken te doen met de eerder ingehuurde PPP’er, dan wel daarbij betrokken te zijn, anders dan met tussenkomst van Purpose People Practice B.V.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

1. De Opdrachtgever dient gebreken in nakoming van de overeenkomst binnen redelijke termijn na constatering per aangetekend schrijven aan Purpose People Practice B.V. kenbaar te maken, maar in ieder geval binnen 5 dagen na de geplande datum waarop de relevante dienst zou worden geleverd.

2. Purpose People Practice B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van Purpose People Practice B.V.. De Opdrachtgever vrijwaart Purpose People Practice B.V. tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

3. Iedere aansprakelijkheid van Purpose People Practice B.V. is beperkt tot het overeengekomen bedrag.

ARTIKEL 12. GESCHILLEN

1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen exclusief aan de rechter te Rotterdam worden voorgelegd.

Wij halen feedback op met een klanttevredenheid tool.

De Lucasschool

Bovenkant